Súhlas o spracovaní osobných údajov

Udelenie súhlasu GDPR

Odoslaním registračného formulára  v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Crystal ski, spol. s r.o. so sídlom Hlavná 171/209, 032 02 Závažná Poruba, IČO: 00614360, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,  oddiel: Sro, vložka č.: 91/L (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo
a e-mailová adresa (ďalej ako „Osobné údaje“) na účely evidencie pri vytváraní ponuky a samotnom požičaní športovej výstroje, registrácii lyžiarskej/snowboardovej  školy.

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu požičania výstroje, dĺžky trvania lyžiarskej / snowboardovej lekcie a trvania spolupráce.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné.