Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a podľa ustanovenia § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 
Údaje o prevádzkovateľovi
Prevádzkovateľom osobných údajov je obchodná spoločnosť CRYSTAL SKI, spol. s r.o., IČO: 00 614 360, so sídlom: Hlavná 171/209, 032 02 Závažná Poruba, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 91/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Účel spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na:

-  plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

  • Osobné údaje dotknutej osoby budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou, a to za účelom uzavretia zmluvy o nájme športového vybavenia (vytvorenie rezervácie služby „Požičovňa lyžiarskeho, snowbordového a skialpinistického výstroja“), ako aj počas trvania zmluvného vzťahu založeného na základe zmluvy o nájme športového vybavenia.
  •  

-  účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ

  • Osobné údaje dotknutej osoby budú spracované aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného na základe zmluvy o nájme športového vybavenia za účelom uplatnenia nárokov Prevádzkovateľa voči dotknutej osobe.

-  splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa

  • Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch Prevádzkovateľ na spracúvanie osobných údajov nepotrebuje súhlas dotknutej osoby.

Rozsah spracúvania osobných údajov
Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva, sú zákazníci Prevádzkovateľa.

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom  ich  dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi v súvislosti s uzatvorením zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb.

Medzi osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva patria identifikačné údaje dotknutej osoby slúžiace na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby v nasledovnom rozsahu:

  • -  titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo OP/číslo pasu, telefónne číslo, e-mailová adresa

Doba uchovávania osobných údajov

Pri nakladaní s osobnými údajmi Prevádzkovateľ dodržiava zásadu minimalizácie, a teda uchováva osobné údaje len po dobu úplného vysporiadania záväzkov dotknutej osoby voči Prevádzkovateľovi. V niektorých prípadoch doba uchovávania osobných údajov vyplýva z osobitných predpisov (napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov).

Príjemcovia osobných údajov

V prípade vymáhania práv Prevádzkovateľa môžu byť osobné údaje dotknutej osoby odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Na základe právnych predpisov je Prevádzkovateľ v prípade oprávnenej a zákonnej žiadosti povinný sprístupniť osobné údaje aj súdom a orgánom činným v trestnom konaní, daňovým orgánom alebo iným subjektom, o ktorých to ustanovuje zákon.

 

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

Podľa článku 15 až 22 Nariadenia GDPR a § 21 až 29 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti právo vyžadovať od Prevádzkovateľa:

Právo na prístup k osobným údajom
Dotknutá osoba má právo na potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa jej týkajú sú spracúvané Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť kópie osobných údajov, ktoré spracúva o dotknutej osobe a zároveň  informovať dotknutú osobu o účele spracúvania, kategórii spracúvaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania osobných údajov, práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Právo na opravu
Pri zmene osobných údajov dotknutej osoby je Prevádzkovateľ povinný ich opraviť tak, aby sa spracúvali iba aktuálne, úplné a správne osobné údaje dotknutej osoby. V prípade oznámenia zmien dotknutou osobou alebo zistenia, že niektorý osobný údaj dotknutej osoby nie je aktuálny alebo správny je Prevádzkovateľ povinný vykonať nápravu.

Právo na výmaz
Prevádzkovateľ je povinný  na základe žiadosti dotknutej osoby vymazať jej osobné údaje, ak tieto údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané. Táto povinnosť nie je absolútna a preto každá žiadosť o vymazanie údajov podlieha preskúmaniu. Ak Prevádzkovateľ potrebuje osobné údaje dotknutej osoby pre uplatnenie svojich právnych nárokov, môže byť žiadosť dotknutej osoby odmietnutá (napr. keď eviduje nevyporiadanú pohľadávku voči dotknutej osobe).

Právo na obmedzenie spracúvania
Pokiaľ dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov alebo považuje spracúvanie osobných údajov za nezákonné, prípadne pokiaľ bude dotknutá osoba potrebovať osobné údaje na uplatnenie právnych nárokov alebo bude namietať oprávnený záujem, kedy by boli  osobné údaje spracúvané bez súhlasu, má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov do času, kým sa neoveria dôvody, pre ktoré namieta spracúvanie. Počas obmedzenia nie je možné s osobnými údajmi nakladať okrem zákonom stanovených výnimiek.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Ak dotknutá osoba nie je spokojná so spôsobom, akým Prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje, môže kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: jasna@crystalski.sk.

Ak odpoveď Prevádzkovateľa nie je uspokojivá, môže dotknutá osoba podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uplatnenie práv dotknutej osoby
Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť kedykoľvek písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo na e-mailovej adrese jasna@crystalski.sk.